Protan etický kódex

Protan je spoločnosť so sídlom v niekoľkých priemyselných odvetviach a v mnohých krajinách. Naším hlavným trhom je stavebníctvo a stavebné inžinierstvo. Pomáhame budovať krajinu na trhoch, kde predávame naše výrobky a poskytujeme naše služby. Chránime aktíva a sme na to hrdí.

Jednotlivo a ako skupiny čelíme etickým a praktickým situáciám a dilemám, ktoré otestujú našu integritu. Pravidlom správania pri každom našom rozhodovaní je, že by sme nikdy nemali pochybovať o našej bezúhonnosti. Musíme urobiť správne rozhodnutia a keď sme na pochybách, mali by sme sa poradiť s našimi kolegami a manažérmi.

Účel

Poslaním spoločnosti Protan je, že s hrdosťou dodávame inovatívne strešné systémy, membrány, ventilačné systémy a technické textílie, ktoré chránia aktíva našich zákazníkov.

Aby sme uspeli v našej misii, očakávame, že naši zamestnanci budú konať s úctou a integritou voči obchodným partnerom, klientom, kolegom, orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným stranám, s ktorými sme pri našej práci v kontakte.

Náš etický kódex poskytuje pokyny pre všetkých našich zamestnancov, aby sme pracovali na etickom a spoločensky zodpovednom základe. Tieto smernice musia byť známe a dodržiavať ich všetci zamestnanci, riaditelia, dočasní pracovníci a ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti Protan.

Dodržiavame pravidlá, zákony a nariadenia a zameriavame sa na ľudí, zaručujeme zdravé pracovné podmienky a sme si vedomí vplyvu našich aktivít na životné prostredie.

Naše hodnoty

Máme štyri hodnoty, ktoré riadia naše správanie a konanie. Naši klienti, partneri a kolegovia tieto hodnoty pocítia, keď s nami budú spolupracovať.

  • Angažovanosť: Berieme na seba zodpovednosť a sme kreatívni a inovatívni, nadšení a túžime uspieť.
  • Spolupráca: Vážime si navzájom a správame sa k sebe s rešpektom, sme inkluzívni a zameraní na predaj a komunikujeme.
  • Kvalita: Máme vedomosti a rozumieme potrebám, prekonávame očakávania a dodávame bez chýb.
  • Zodpovednosť: Sme spoľahliví, uskutočňujeme svoje plány, učíme sa z našich úspechov a neúspechov a dosahujeme výsledky.

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Protan bude pracoviskom podporujúcim zdravie, kde máme cieľ, aby sa nikto nezranil alebo neochorel z práce. Dobré zdravie je dôležité pre všetkých zamestnancov a je rozhodujúcim faktorom úspechu pri dosahovaní našich cieľov. Zodpovedáme za svoju bezpečnosť i bezpečnosť ostatných a naším cieľom sú dobré pracovné podmienky pre všetkých. Všetci sme zodpovední, aby sme sa vyjadrili, ak by bola ohrozená naša bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných. Máme víziu nulových nehôd a úrazov. Protan má pre prácu, ktorú vykonávame, prvotriedne bezpečnostné postupy a bezpečnostné školenie. Všetci naši zamestnanci majú právo zastaviť prácu, ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo pre život a zdravie. V takýchto situáciách musia byť manažéri okamžite upozornení.

Naše činnosti uskutočňujeme prostredníctvom efektívneho využívania materiálov a energie so zameraním na znižovanie využívania prírodných zdrojov a obmedzovanie emisií a odpadu na minimum. Naším cieľom je, aby boli všetky naše výrobky recyklovateľné.

Neohlásené zamestnanie

Neohlásené zamestnanie a sociálny dumping podkopávajú naše činnosti. Všetci zamestnanci sa od toho dištancujú. V súvislosti s našimi aktivitami máme nulovú toleranciu voči neohlásenému zamestnaniu a sociálnemu dumpingu. Šikana a diskriminácia S každým, s kým prichádzame do styku počas práce, jednáme s úctou a dôverou. Neakceptujeme žiadne šikanovanie kolegov, klientov, dodávateľov alebo iných partnerov. To isté platí pre diskrimináciu na základe náboženstva, etnického pôvodu, pohlavia a sexuálnej orientácie atď.

Trh a hospodárska súťaž

Protan si želá byť súčasťou trhu, kde je zdravá konkurencia prirodzená. Zdržiavame sa akejkoľvek nezákonnej spolupráce alebo pokusov ovplyvňovať trh.

Pokiaľ ide o korupciu a obchodovanie s vplyvom, máme nulovú toleranciu. Korupcia podkopáva princípy voľnej súťaže a bola by mimoriadne škodlivá pre našu povesť. Naše finančné výkazy odrážajú všetky naše aktivity a sú v súlade so všetkými zákonmi a predpismi.

Hlásenie neprijateľných podmienok

Všetci zamestnanci majú právo av niektorých prípadoch povinnosť hlásiť akékoľvek neprijateľné podmienky, o ktorých sme sa dozvedeli pri našej činnosti. Neprijateľnými podmienkami môžu byť porušenia zákonov a iných právnych predpisov, nedodržiavanie pokynov spoločnosti alebo porušenie všeobecného vnímania toho, čo je oprávnené alebo eticky prijateľné. Medzi príklady patrí zneužitie finančných prostriedkov, korupcia alebo ohrozenie života a zdravia. Máme špeciálnu informačnú tabuľu, ktorú každý zamestnanec pozná. Správy musia byť predložené bezprostrednému nadriadenému, HR oddeleniu spoločnosti alebo generálnemu riaditeľovi. Nastavili sme systém, ktorý uľahčuje interné výkazníctvo.

Konflikt záujmov

Zamestnanci sa musia vyhýbať situáciám, keď dôjde ku konfliktu medzi ich vlastnými záujmami a záujmami Protanu. Očakávame lojálnych zamestnancov a zakazujeme zamestnancom vykonávať alebo sa zúčastňovať na súťažných činnostiach. Ak dôjde ku konfliktu záujmov, zamestnanec musí z vlastnej iniciatívy o veci informovať svojho priameho nadriadeného.

 

Zábava, vzťahy s klientmi, vzťahy s dodávateľmi a darčeky

Dobrý a profesionálny vzťah s klientmi a dodávateľmi je nevyhnutný pre úspech na trhu. Budovanie vzťahov je prirodzeným aspektom podnikania. Mali by sme sa správať správne a byť vnímaní ako spoločnosť so silným zameraním na etiku. Transparentnosť je dôležitá. S našimi partnermi sa stretávame s úctou a čestnosťou. Zaobchádza sa s nimi dobre a z etického hľadiska. Naši dodávatelia si musia byť istí, že súťažia o zákazky so spoločnosťou Protan na rovnakom základe s ostatnými dodávateľmi.

Zamestnanci môžu na základe oprávnenia svojich vedúcich zamestnancov organizovať alebo sa zúčastňovať na spoločenských udalostiach, obedoch, večeriach a zábavách, pokiaľ má akcia jasný profesionálny / obchodný účel. Naši zamestnanci sa musia vždy správať reprezentatívne.

Dary jednotlivcom nemusia mať nijakú veľkú hodnotu. Počas procesu obstarávania je potrebné postupovať osobitne opatrne.

Dôvernosť

Všetci zamestnanci podliehajú mlčanlivosti v súvislosti s obchodným tajomstvom alebo utajovanými skutočnosťami. Všetci sme dôležití veľvyslanci spoločnosti. To znamená, že si musíme byť vedomí toho, ako hovoríme o Protane. Očakávame, že to bude pokračovať aj po ukončení zamestnania.

Tlač a sociálne médiá

Protan si želá, aby bol považovaný za jednotnú a profesionálnu spoločnosť. V mene spoločnosti Protan môžu tak činiť iba osoby oprávnené vydávať vyhlásenia pre tlač.

Sociálne médiá by sa mali používať premysleným spôsobom, aby sa nepoškodila naša reputácia.

Naši zamestnanci chápu, že zastupujeme Protan aj mimo pracovnej doby.